EN Standards for Ear Protection

EN 352-1

Headband mounted ear-muffs

  

EN 352-2

Earplugs

   

EN 352-3

Ear-muffs for attachment to an industrial safety helmet

    

EN 352-4

Level-dependent ear-muffs

    

EN 352-5

Active noise reduction ear-muffs

    

EN 352-6

Ear-muffs with electrical audio input

   

EN 352-7

Level-dependent ear-muffs

   

EN 352-8

Audio ear-muffs entertainment

Back to Top